Om Alka

Alkas lønpolitik

Bliv klogere på Alka Forsikring. Læs om Alkas ejerforhold, organisation m.m. på alka.dk.

1. Indledning

Ifølge Bekendtgørelse 1583 af 13/12 2016 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder skal en finansiel virksomhed have en lønpolitik som fastsætter regler om aflønning af bestyrelse, direktion og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

 

Se iøvrigt lønpolitik for Alka Liv II, som varetager gruppelivsordninger, her.

 

2. Aflønningsudvalg

I henhold til Lov om Finansiel virksomhed § 77 c, stk. 1, er Alka forpligtiget til at nedsætte et aflønningsudvalg, såfremt selskabet i de seneste 2 regnskabsår på balancetidspunktet havde beskæftiget 1.000 eller flere fuldtidsansatte.

 

Selskabet er grundet af den nuværende størrelse i medarbejderstaben ikke forpligtiget til at etablere et aflønningsudvalg. Endvidere har bestyrelsen ikke fundet anledning til at etablere et aflønningsudvalg.

 

3. Selskabets overordnede lønpolitik

Selskabets lønpolitik har til formål at medvirke til at selskabets aflønning af ledelse og ansatte, der har væsentlig indflydelse på selskabets risikoprofil, ikke fører til overdreven risikovillig adfærd. Lønpolitikken skal således medvirke til, at selskabets ledelse og væsentlige risikotagere arbejder for at fremme sund og effektiv risikostyring af selskabet.

 

Lønnen skal være i overensstemmelse med selskabets forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.

 

Lønnen må ikke være af en størrelse eller sammensætning som indebærer en risiko for interessekonflikter, eller som ikke harmonerer med selskabets ønsker om at beskytte kunder og investorer.

 

Den samlede løn må ikke udhule selskabets kapitalgrundlag.

 

4. Bestyrelsens honorar

Generalforsamlingsvalgte medlemmer af Selskabets bestyrelse honoreres ikke for dette hverv.

 

Medarbejdervalgte medlemmer af Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. 
Basishonorar til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fastsættes på et niveau, som er markedskonformt, og som afspejler kravene til bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og indsats i lyset af selskabets kompleksitet, arbejdets omfang og antallet af bestyrelsesmøder.

 

Ud over basishonoraret ydes der ikke yderligere honorarer til de medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsens udvalg.

 

Bestyrelsens honorarer godkendes af generalforsamlingen.

 

5. Aflønning af direktion samt øvrige ansatte omfattet af lønpolitik

Direktion

Direktionen er ansat på almindelige ansættelsesvilkår. Der sker en vurdering af aflønningen hvert andet år. Bestemmende for direktionens aflønning er ønsket om at sikre selskabets fortsatte mulighed for vækst og afspejler direktionens selvstændige indsats og værdiskabelse for selskabet samt mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede ledende medarbejdere.

 

Elementerne i direktionens samlede aflønning sammensættes med udgangspunkt i markedspraksis og selskabets specifikke behov.

 

I forbindelse med direktionens aflønning foretages en vurdering af udviklingen i markedspraksis. Direktionens aflønning består af fast løn og pension. Direktionen er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning.

 

Herudover oppebærer direktionen fri bil svarende til dennes stilling.

 

I forbindelse med direktørens fratræden er direktøren ikke berettiget til nogen form for særlig kompensation eller andet vederlag eller ydelse ud over, hvad direktøren i henhold til sin kontrakt er berettiget til for så vidt angår løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse, hvis fratræden finder sted som følge af opsigelse fra selskabets side.

 

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af denne politik alle aspekter af direktionens løn.

 

Intern revisionschef

Den interne revisionschef aflønnes med en fast månedlig gage, som består af en fast løn og pension og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. Herudover oppebærer den interne revisionschef fri bil svarende til dennes stilling.

 

I forbindelse med medarbejderens fratræden er medarbejderen ikke berettiget til nogen form for særlig kompensation eller andet vederlag eller ydelse ud over, hvad medarbejderen i henhold til sin kontrakt og lovgivningen er berettiget til for så vidt angår løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse, hvis fratræden finder sted som følge af opsigelse fra selskabets side.

 

Bestyrelsen fastsætter den samlede lønpakke til den interne revisionschef.

 

Compliance ansvarlig

Den compliance ansvarlige aflønnes med en fast månedlig gage, som består af en fast løn og pension og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. Herudover oppebærer den compliance ansvarlige fri bil svarende til dennes stilling.

 

I forbindelse med medarbejderens fratræden er medarbejderen ikke berettiget til nogen form for særlig kompensation eller andet vederlag eller ydelse ud over, hvad medarbejderen i henhold til sin kontrakt og lovgivningen er berettiget til for så vidt angår løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse, hvis fratræden finder sted som følge af opsigelse fra selskabets side.

 

Direktionen fastsætter den samlede lønpakke til den compliance ansvarlige.

Væsentlige risikotagere

Alkas væsentlige risikotagere aflønnes med en fast månedlig gage som består af en fast løn og pension, og er ikke omfattet af nogen former for incitaments- eller performanceafhængig aflønning. Herudover oppebærer de nævnte personer fri bil svarende til deres stilling.

I forbindelse med medarbejderens fratræden er medarbejderen ikke berettiget til nogen form for særlig kompensation eller andet vederlag eller ydelse ud over, hvad medarbejderen i henhold til sin kontrakt og lovgivningen er berettiget til for så vidt angår løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse, hvis fratræden finder sted som følge af opsigelse fra selskabets side.

 

Direktionen fastsætter de samlede lønpakker til væsentlige risikotagere.

 

Øvrige

Øvrige medarbejdere omfattet af Alkas lønpolitik aflønnes med en fast månedlig gage som består af en fast løn og pension. Herudover kan øvrige medarbejdere være omfattet af bonus fastsat i henhold til kollektiv overenskomst.

I forbindelse med medarbejderens fratræden er medarbejderen ikke berettiget til nogen form for særlig kompensation eller andet vederlag eller ydelse ud over, hvad medarbejderen i henhold til sin kontrakt og lovgivningen er berettiget til for så vidt angår løn i opsigelsesperioden og fratrædelsesgodtgørelse, hvis fratræden finder sted som følge af opsigelse fra selskabets side.

 

Direktionen fastsætter de samlede lønpakker til øvrige medarbejdere omfattet af lønpolitikken.

Fastholdelsesbonus

I forbindelse med salget af Alka Forsikring til Tryg Forsikring A/S vil der i særlige situationer være behov for at indgå aftale om fastholdelsesbonus til væsentlige risikotagere, compliance ansvarlig eller øvrige medarbejdere. Aftaler om fastholdelsesbonus skal være godkendt af direktionen.

For væsentlige risikotagere vil tildeling af fastholdelsesbonus ske fuldt ud i betingede aktier i Tryg A/S. For øvrige medarbejdere kan tildeling ske som aktier i Tryg A/S, betingede aktier, kontantudbetaling eller en kombination heraf.

Fastholdelsesbonus kan udgøre op til 100% af den faste grundløn, hvilket beregnes uden hensyntagen til pension og værdi af firmabil.

6. Offentliggørelse af lønoplysninger

Indholdet af nærværende lønpolitik vil blive offentliggjort i henhold til bekendtgørelsens § 25. På selskabets generalforsamling vil bestyrelsesformandens beretning indeholde en redegørelse for aflønningen til bestyrelse og direktion.

 

Væsentlige ændringer i lønpolitikken vil blive fremlagt til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

 

7. Bestyrelsens kontrol af og ansvar for lønpolitikken

Bestyrelsen foretager kontrol med aflønningen af denne lønpolitik for den omfattede personkreds mindst en gang årligt.

 

Til brug for kontrollen udarbejder HR-afdelingen en oversigt over udbetalt løn og personalegoder til den omfattede personkreds. Oversigten udarbejdes hvert år i januar måned, og indeholder oplysninger vedrørende det seneste regnskabsår. Oversigten fremsendes til revisionen, som sikrer, at oplysningerne er korrekte. Efterfølgende fremlægges oversigten til advokat Vagn Thorup, som kontrollerer at selskabets lønpolitik er overholdt. Kontrollen og konklusionen herpå præsenteres på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

Denne lønpolitik er vedtaget af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen har ansvaret for at foretage eventuelle nødvendige tilpasninger og foretage fornyet forelæggelse for generalforsamlingen. Dog skal lønpolitikken tages op til revidering mindst en gang årligt med henblik på at tilpasse lønpolitikken til selskabets udvikling. Dette skal ske inden selskabets ordinære generalforsamling, så en eventuel ændring kan fremlægges til godkendelse.

 

Godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling 9. november 2018.

 

13. november 2018
Risikostyring & Compliance
Søren Friedrichsen   

Årsregnskab

Læs om Alkas årsregnskab.

Alkas årsregnskab

Strategi og værdier

Alka arbejder ud fra værdierne gejst, enkelhed og tillid

Strategi og værdier

Finanstilsynet

Finanstilsynet fører tilsyn med danske forsikringsselskaber, herunder Alka Forsikring

Læs om tilsynet